Privacybeleid

Privacyverklaring en cookiebeleid Praktijk Podotherapie de Smet

Met deze privacyverklaring willen wij u als patiënt informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacy rechten. 

Welke gegevens verwerken wij? 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:

- Naam, adres, woonplaats, Burgerservicenummer (BSN), ID nummer van paspoort/ID-bewijs/rijbewijs, geslacht, geboortedatum, huisarts, verwijzer, telefoonnummer en als u daarover beschikt uw mailadres; beroep, sport/vrijetijdsbesteding.

- De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen/levering van podotherapeutische interventie(s). Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier. We nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie, verwijzing van uw huisarts), daarin op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.

- Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

- Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

- Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding.

- In geanonimiseerde vorm gebruiken wij uw gegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

- In verband met de betaling van uw nota door u of uw zorgverzekeraar verstrekken wij, nadat u hiervoor toestemming heeft verleend, uw gegevens van de verrichte behandeling of levering van podotherapeutische interventie(s) via een beveiligde verbinding via Infomedics aan u of uw zorgverzekeraar.

- Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s).

- Voor een kwaliteitsaudit. Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van onze zorgverlening regelmatig wordt getoetst. Eens in de vijf jaar wordt er in onze podotherapiepraktijk een kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De externe auditeurs die voor het beoordelen van de kwaliteit van de zorgverlening kennis nemen van de inhoud van uw dossier hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend.

- Indien u bezwaar maakt tegen het uitvoeren van de audit waarbij u gegevens worden ingezien door een externe auditeur dan verzoeken wij u dat kenbaar te maken bij uw podotherapeut.

- Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt onze podotherapiepraktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?

Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren. 

Overige Privacy rechten:

 • U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens
  uit uw (patiënten)dossier.
 • U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken.
 • Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
 • Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 • Praktijk Podotherapie de Smet  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ons mailadres: info@praktijkpodotherapie.nl
 • Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
  - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  - TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
  Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Vraag of klacht: Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek.

Disclaimer en cookiebeleid website www.praktijkpodotherapie.nl

De internetpagina’s van de website van Praktijk Podotherapie de Smet wordt met zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie en Praktijk Podotherapie de Smet en haar medewerkers  kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Op de inhoud van deze pagina’s hebben de medewerkers van Praktijk Podotherapie de Smet geen enkele invloed en zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden. Om onze zorg telkens te kunnen verbeteren houden wij regelmatig Zorgrespons enquêtes en dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het gebruik van cookies is uw voorafgaande toestemming vereist en deze verstrekt u door na het bezoeken van de homepage gebruik te blijven maken van de website. 

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Let op dat veel websites niet optimaal werken wanneer de cookies zijn uitgeschakeld.  

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring en in ons privacy beleid en onze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.